#NewConstLK #lka නව ව්‍යවස්ථාව ගැන ඔබ කථා කළයුතුමය

පසුගිය මතිවරණ දෙකේදී ඉතා ගැඹුරු සාකච්ඡාවන් ඇතිවූ නිසාත්, වෙනසක් ඇතිකිරීමට ජන්දය පාවිච්චිකල අයද තරමක් පසුතැවිල්ලෙන් ඇති නිසාත්, මේ අවස්ථාවේ නව ව්‍යවස්ථාවගැන ඔබ කථා කළයුතුමය. 2015 මැතිවරණ දෙකේදීම ජන්දය භාවිතාකර ඔබ බලාපොරොත්තුවූ වෙනස ඇතිකළ හැක්කේ නව ව්‍යවස්ථාව තුළිනි. මෙම කථිකාවේදී සියල්ලටම අප එකඟවිය යුතුනැත. නමුත් රටේ සහ ජනතාවගේ අභිවෘද්ධිය තකා පෞද්ගලිකව නොගෙන එම කතිකාවතට කාලය පැමිණ ඇත. ශ්‍රීලාංකික අනන්‍යතාවයේ සිට මන්ත්‍රි, ඇමති, අධ්‍යාපන සුදුසුකම් දක්වා මෙම කතිකාවත විහිදිය යුතුය.

එසේ නොවුණහොත් ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් වෙන පරිදි ප්‍රාඥයන්යැයි තමන්විසින්ම කියාගන්නා පිරිසක් ඔවුනට ඕනෑදේ එහි ඇතුළත්කර අනාගතයේදි තවත් පරම්පරාවකට නැවතත් මෙම දුක විඳීමට සැලසීමට ඉඩ ඇත. ප්‍රථමයෙන් කළයුත්තේ විවාදාත්මක හෝ විවාදාත්මක නොවන සියලුම අදහස් එළිපිට සාකච්ඡා කිරීමයි.

ව්‍යවස්ථාව පිළිඹඳ ඔබගේ අදහස් මෙතැන ක්ලික්කර ඉදිපත්කිරීමටද හැකිය

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Filed under දේශපාලනික, ව්‍යවස්ථාව, ශ්‍රි ලංකා රාජ්‍ය සේවය, ශ්‍රී ලංකාව, සමාජීය, සිංහල

#NewConstLK #lka We must talk about the new constitution

Since there was a big discussion during the last two elections and since there is disappointment people who opposed as well and people who supported the new government, this is really the time to discuss what should be in the constitution to realize the changes people voted for in the year 2015. From creating a Sri Lankan identity to the education qualifications of the MPs as well as Ministers should be included in that discussion. We may not have to agree to all of it but we should agree to disagree and have that discussion.

If you don’t say anything as usual in Sri Lanka, some self proclaimed experts will get what they want included in the constitution and another generation will have to suffer to make the necessary changes again in the future. First step let’s get all the controversial as well as non-controversial opinions out in the open.

Submit your suggestion by clicking here

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Filed under Constitution, Politics, Society, Sri Lanka

#lka Social Innovation ideas for the Sri Lankan Government Service – Part 1

One of the new trends in Sri Lanka is for many politicians to talk about innovation economy. I always wondered whether they know what they are talking about. Anyway, I still am glad that even not knowing the full context, these two words are being discussed. Innovation economy is a concept where entrepreneurship and innovation are given prominence. In my opinion the Sinhala translation of the word innovation “නවෝත්පාදනය” may not capture the full concept of the word but since I am not an expert of languages, I will stay out of commenting on it any further.

I recently with my team looked at few concepts of innovation. Though they have been doing this for little over two years now, looking back at these concepts helped me to think about these concepts in a different point of view. One of the main concepts of innovation is to think from the customer’s point of view. In other words empathizing with customers. To state simply this is to understand a problem from the people who are facing it and devising solutions for those problems. The word customer has a broader meaning in this case. It is anyone, one is dealing with for example, your boss, your employee, you parents, teachers, friends, etc.

The first idea of this post occurred in my head on the 3rd of April when my Peradeniya University batch mates had a get together. Many of my batch mates specially females are now teaching in schools in Kandy area. When talking to them few of them mentioned a well known issue of closing the road next to the Dalada Maligawa and how it has affected their travelling and travelling time to their respective schools. That same day while driving back to Colombo, I was thinking about this problem. Road closing or opening is a decision of some government agency (regional/national). This agency (I assume attached to either the Ministry of Highways or the Ministry of Internal Transportation) decided to keep the road closed. Let’s leave out the reason for a moment. The customers of this government agency would be the people like my batch mates who has to use that road. Roads might also have safety and environmental issues related to it too. In such a situation those relevant agencies should look at from their customers point of views too. For a person who only read the related issues on news papers (very little is written anyway about this), it seems like this agency is only looking at this problem from the point of view of politicians and religious leaders.

I have been at the receiving end of few fines for minor rules violations while driving. I am not complaining about the tickets but as a customer  who would like to pay the fines on time, the hassle one has to go through for paying fines is something I could not agree to. First you have to go to the Police station to pick up one form, then have to go to the post office to pay for it, then bring the receipt back to the police station to pick up the driving licence. Sometimes to pay a LKR 500 ticket, one has to lose few hours of work and spend nearly LKR 300 of additional money of tuk tuks. Overall economics of paying the fine does not make any sense. As the postal mail is a dying business in the 21st century, coming up with an internet based payment system for all the government related payments happening through post office might help saving the postal service a little bit longer. Additionally, the necessary changes to the law should also accompany, so that the policemen do not have to keep the driving licences. The unpaid fines with interest could be linked to the revenue licence renewal at the end of the year. This will lead to higher collection of fines, less wasting of time of everyone involved, less bribing of Police officers and actually catching the culprits who break the law. In this case all the government agencies and law makers should focus more on their customers (we the general public) but less on balancing each other.

There are many other ideas, will keep on writing if time and life permit. For the moment this will be stopped here as this note is getting too long and boring to read.

ප්‍රතිචාර 2

Filed under Colombo, Future, Government Service, Industries of Sri Lanka, Innovation, My experiences, Politics, Science, Science in Sri Lanka, Society, Sri Lanka

#lka Make the right kind of Scientists Happy, they will make the whole Sri Lanka happy

I finished a Chemistry special degree with first class honors at the University of Peradeniya and I found a placement for a PhD at the University of Arizona. After finishing a PhD in Analytical Chemistry from the ranked 5 university for Analytical Chemistry in USA, I went to Carnegie Mellon University (CMU) for my postdoctoral training. Some of my colleagues and my bosses of the PhD are on Facebook too. After joining my PhD research group I was given a grant code. Anything I want for research I could fill a form get my boss’s signature and order. If I want them quickly like overnight, I could get them quickly too. Additionally the chemistry department of University of Arizona had a chemical store room. Many of the heavily used chemicals and supplies were available there. You can walk in, find it on which shelf from the catalogue, walk upto the shelf, pick up however many you want, write on the logbook on your way out with that same grant code. That was the process. No one to monitor me.

After moving to CMU, my situation was upgraded. There I was given  Credit Card with the limit of $5000. I was allowed to order anything I needed for my research up to $1000 without even consulting my boss. I was not allowed to order instruments. There were days I used to read papers in the morning & by about 2 pm I order new chemicals. Next day morning it was next to my office door. So for the next few days/weeks I get lost in experiments. Once a month I had to do reconciliation with the departmental secretary of the things I ordered. It was so easy to be a scientist when people around you trusted you. So I quit my job at CMU and decide to move to Sri Lanka to be that happy scientist.

I joined a scientific institution of Sri Lanka. There were very new instruments. Some of them I have used, some were new to me, some of which I used to build from scratch for the CHEM 528 class at Arizona. I was not allowed to use any of them until I get the training from the very talented electrical engineer with a BSc. I had a condition, I will get trained by anyone who could answer my questions about why I should press which ever the button he/she wanted me to press. Only because I did not want to be trained monkey pressing buttons. So my training never happened. I was not allowed to order any chemicals. It was also taken cared of by the same electrical engineer. He was cheek and tongue friends with the chemical supplier companies. Even when a new instrument was ordered same company used to get the order most of the times. Even if there was a better quotation that was matched by that company by next day. When overseas equipment training came they came with names attached. Those names belonged to the ones who were good friends with that same talented young engineer. I asked around why I had to get trained from him. Some people told me that he was one of the few who got training for those equipment. Some people also told me when the training was in Japan he disappeared for 2 days. I don’t know how true those are. One thing I can tell is that happy scientist who thought of doing some innovations for the country died because now he doesn’t have any freedom to order any chemical or any supplies unless that young multi-talented electrical engineer and his friends at certain companies say yes. They also say minimum delivery time is 6 weeks. That actually happens only if you are lucky.

Sometimes after 6 weeks you have a different idea. That’s how scientist minds work. Ideas come sometimes non-stop but sometimes like writers block, it takes a break. It is not something to controlled by an external person and his friends. I know how to find my happiness. So I did but I can guarantee there are many unhappy scientists in Sri Lanka. If as a country we could find a way to make the right kind of scientists happy, they will make the whole country happy. Be aware every scientist is also not created equally. You need to be able to find the right kind of scientist.

ප්‍රතිචාර 2

Filed under My experiences, Office politics, Science in Sri Lanka

#lka A major milestone in Sri Lankan genomics research Lankan scientists sequence entire #genome of ‘Goda Wee’ indigenous rice variety

The Human Genetics Unit (HGU), Faculty of Medicine, University of Colombo together with John Keells Research (JKR), a unit established by John Keells Holdings PLC (JKH) to carry out futuristic scientific research, are pleased to announce the successful sequencing of the entire genome of ‘Goda Wee’ – an indigenous rice variety. This is the first time that such a feat in the field of science was achieved within the country in Sri Lanka.

Sequencing of Goda Wee was done in the only genome sequencing facility in Sri Lanka located at the HGU. This facility was established in 2014 with research grants from the University Grants Commission of Sri Lanka and other funding agencies.

The work was carried out by Prof. Vajira H. W. Dissanayake MBBS, PhD, FNASSL (Director HGU and Principal Investigator), Dr. Sanjeewa Sinhabahu PhD (Lead Scientist), Dilini Gunawardana MSc (Scientist) and Chathura Wijesinghe BSc (Bioinformatician) from the Synthetic Biology Group at the HGU which was established in 2014 in collaboration with JKR as a University-Industry partnership.

Prof. Vajira H.W. Dissanayake, who is also a member of the National Biotechnology Council of the Coordinating Secretariat for Science Technology and Innovation (COSTI) as well as the Biotechnology Committee of the National Science Foundation (NSF), commenting on this achievement stated: “This is a unique milestone in the annals of Science and Technology in Sri Lanka. We have proved that Sri Lanka now has the capability to protect and preserve our biodiversity within the country. This will also open up the opportunity for Sri Lanka to build a new wave of scientific enterprise based on local knowledge and innovation creating wealth for the country. That would in turn create new job opportunities for Sri Lankan science graduates, most of whom now leave the country or leave science and join other fields due to lack of scientific jobs.”

Head of John Keells Research Dr. Muditha D. Senarath Yapa PhD stated: “JKR is proud to be a part of this nationally important milestone which opens the door to many futuristic commercial applications. This proves the ability of Sri Lankan scientists to carryout groundbreaking research which can contribute to national development.” The team from JKR also comprised Madushani Kannangara MSc (R&D Scientist).

HGU and JKR would like to acknowledge the support given from the Rice Research and Development Institute (RRDI) at Batalagoda, especially Dr. Kapilasiri Udawela PhD under the direction of Dr. Amitha Bentota PhD, Director, RRDI.

Read further – http://www.ft.lk/2015/03/18/a-major-milestone-in-sri-lankan-genomics-research-lankan-scientists-sequence-entire-genome-of-goda-wee-indigenous-rice-variety/

එක් ප්‍රතිචාරයක්

Filed under Uncategorized

ශ්‍රී ලාංකික විද්‍යාඥයින් විසින් දේශීය “ගොඩ වී” ප්‍රභේදයේ පූර්ණ ජීනෝමය අනාවරනය කර ගනියි

#lka ඉතා ආඩම්බරයෙන් දැනුම්දෙන වගයි..

The COSTI Blog

ජීනෝම  පර්යේෂණ ක්ෂේත්‍රයේ  වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරමින් ශ්‍රී ලාංකික විද්‍යාඥයින් විසින් දේශීය ගොඩ වී   ප්‍රභේදයේ පූර්ණ ජීනෝමය අනාවරනය කර ගනියි

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය වෛද්‍ය පීඨයේ මානව ප්‍රවේනි  විද්‍යා ඒකකය (Human Genetics Unit) සහ ජෝන්  කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් (John Keelles Holdings) සමූහ ව්‍යාපාරය මගින් ස්ථාපිත කරන ලද ජෝන්  කීල්ස් පර්යේෂණ සමාගම  (John Keelles Research) එක්ව කරණ ලද පර්යේෂණ වැඩපිළිවෙලක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ පාරම්පරික දේශීය වී ප්‍රභේදයක් වන “ගොඩ වී” හි ජීනෝමය (Genome) අනාවරනය කරගන්නා ලද බව අප සතුටින් නිවේදනය කරමු. ශ්‍රී ලාංකීය විද්‍යාඥයින් ගේ පුරෝගාමීත්වයෙන් ශ්‍රී ලාංකාව තුලදී සිදු කරන ලද ප්‍රථම ජීනෝම අනාවරනය මෙය වේ.

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව සහ අනෙකුත් ආයතන විසින් ලබාදුන් අරමුදල්  භාවිතයෙන් 2014 දී මානව ප්‍රවේනි විද්‍යා ඒකකයේ ස්ථාපිත කරන ලද ශ්‍රී ලංකාවේ එකම ජීනෝම නිර්ණය කිරීම පහසුකම් සහිත විද්‍යාගාරය තුල මෙම පර්යේෂණ සිදු කරන ලදි. 2014 වර්ෂයේ දී ජෝන් කීල්ස් පර්යේෂණ සමාගම සමග ඒකාබද්ධව මානව ප්‍රවේනි විද්‍යා ඒකකයේ…

View original post 839 more words

එක් ප්‍රතිචාරයක්

Filed under Uncategorized

මාධ්‍ය වන්දිභට්ටකරනයවීම, නිදහස සහ මහින්ද

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා තම හිතවතුන්ට සිදුවන අසාධාරණකම් පිළිබඳව ජනමාධ්‍ය කිසිවක් නොකීමගැන පසුගියදාක බීබීසීවෙත පවසා තිබිණි. මෙය කොතරම් උත්ප්‍රාසය දනවන සිදූවීමක්දැයි මට සිතිණි. කොයි ආංඩුවක් පත්වී තිබුණද පළිගැනීම් සිදුවේනම් එය අනුමතකළ නොහැක. විශේෂයෙන් යහපාලනය සඳහා පත්කරනලද මෛත්‍රී පාලනයකදී එවැන්නක්වේ නම් එය කිසිසේත්ම අනුමත කළනොහැක. කෙසේවෙතත් මහින්ද මහතා මේ පිළිබඳව දීර්ඝ ප්‍රකාශයක්කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත. ඔවුහු එම සිදුවීම්ගැන කිසිම පැමිණිල්ලක් කර ඇතැයිද නොදනිමි.

ඒත් සමගම මගේ සිතට නැගුණු සිතිවිල්ල වූයේ තමා වැපිරුදේ ඔහු දැන් නෙලාගන්නවා නොවේද යන්නයි. ඔහුගේ පාලන වසර 10තුළ මාධ්‍ය පාලනය විවිධාකාර ලෙස සිදුවිය. ලසන්ත වික්‍රමතුංග වැන්නවුන් ඝාතනය විය, එක්නැලිගොඩලා අතුරුදහන්විය, සමහරුන් ගුටිකෑමට ලක්විය, සමහරුන් රට හැරගියහ, සමහරුන් නඩුහබවල පැටලිණි, සමහර මාධ්‍ය ආයතන ගිනිබත්විය, සමහර ආයතනවලට රහස් පොලීසිය කඩා වැදිණි, සමහර ආයතනවලට මැරපහරදීම් සිදුවිය, සමහර පත්තර තම හිතවතුන් විසින් මිලදීගන්නා ලදි, රජයේ මාධ්‍ය තනිකරම වන්දිභට්ට සේවකයින්ගෙන් පුරවා ඒවායේ ගුණාත්මකභාවය බිංදුවට වැටිණි.

ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ මාධ්‍ය ක්‍රියාවන්ට 100%ක්ම මාගේ එකඟතාවයක් නැත. එනමුත් ඔහු කෲර ලෙස ඝාතනයවියයුතු නොවීය. එලෙසම එම ඝාතනය සඳහා අද මේ වෙනතුරු කිසිම පරීක්ෂණයක් අවසන්වී වරදකරුවන් සොයාගෙන නැත. මෙය රටේ ජීවත්වන සාමාන්‍ය ජනතාවට රටේ නීතියගැන ඇති විශ්වාසය පලුදුවන්නකි. එයට අමතරව හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා බීබීසීයට ප්‍රකාශකළේකවුද ලසන්ත කියන්නේ“, “ඇයි ඔබ ඒයාගැන අහන්නේයනුවෙනි (මෙම වීඩියෝව මෙතැනින් බැලිය හැක). තම ප්‍රතිවාදීන්ගැන එවැනි පිළිවෙතක් අනුගමනයකළ සහ වසර 10ක් තිස්සේ එවැනි පිළිවෙතක් අනුගමනය කිරීමට මාධ්‍ය පුරුදුකළ ජනනායකයෙකු ඊට වඩා දෙයක් බලාපොරොත්තුවීම තරමක් හාස්‍ය දනවනදෙයකි.

අළුත් ජනාධිපතිවරයාට යහපාලනය ගෙන ඒමට මහඟු හැකියාවක් ඇත. ඔහුට ඡන්දය ලැබී ඇත්තේ පක්ෂ, පාට, ජාති, ආගම්භේදයකින් තොරවය. මේ සමගම පරණ වරදකරුවන් එතුමා සමග හේත්තුවිම් සිදුවෙමින් පවති. එබැවින්දෝ සමහර වරදකරුවන් සෙවීමට හදිස්සියක් පවතින බවක් පෙනේ. මේ සියල්ල අතරතුර මාධ්‍ය පැරණි වන්දිභට්ට මානසිකත්වයෙන් මිදීමට නොහැකිව සිටින බවක්ද පෙනේ. තණකොළ පොල්කට්ටකින් වසාතැබූකළ කහපාටට හැරේ. නමුත් පොල්ක‍ටුව ඉවත්කළ පසු නැවත කොළපාටට හැරීමට ටිකකලක් ගතවේ. එය තේරුම්ගෙන දේශපාලකයින්, පොලිසිය, සහ මාධ්‍ය හොඳ සුසුමක් ගෙන තම පරික්ෂණය මනාව පවත්වා සාක්ෂි සහිතව වරදකරුවන් ඉදිපත්කිරීම යහපාලනයේ දිගුපැවත්මට හේතුදායකවෙනවා නොඅනුමානය

එක් ප්‍රතිචාරයක්

Filed under දේශපාලනික, මහින්ද රාජපක්ශ, මාධ්‍ය, සමාජීය, සිංහල