#NewConstLK #lka නව ව්‍යවස්ථාව ගැන ඔබ කථා කළයුතුමය

පසුගිය මතිවරණ දෙකේදී ඉතා ගැඹුරු සාකච්ඡාවන් ඇතිවූ නිසාත්, වෙනසක් ඇතිකිරීමට ජන්දය පාවිච්චිකල අයද තරමක් පසුතැවිල්ලෙන් ඇති නිසාත්, මේ අවස්ථාවේ නව ව්‍යවස්ථාවගැන ඔබ කථා කළයුතුමය. 2015 මැතිවරණ දෙකේදීම ජන්දය භාවිතාකර ඔබ බලාපොරොත්තුවූ වෙනස ඇතිකළ හැක්කේ නව ව්‍යවස්ථාව තුළිනි. මෙම කථිකාවේදී සියල්ලටම අප එකඟවිය යුතුනැත. නමුත් රටේ සහ ජනතාවගේ අභිවෘද්ධිය තකා පෞද්ගලිකව නොගෙන එම කතිකාවතට කාලය පැමිණ ඇත. ශ්‍රීලාංකික අනන්‍යතාවයේ සිට මන්ත්‍රි, ඇමති, අධ්‍යාපන සුදුසුකම් දක්වා මෙම කතිකාවත විහිදිය යුතුය.

එසේ නොවුණහොත් ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් වෙන පරිදි ප්‍රාඥයන්යැයි තමන්විසින්ම කියාගන්නා පිරිසක් ඔවුනට ඕනෑදේ එහි ඇතුළත්කර අනාගතයේදි තවත් පරම්පරාවකට නැවතත් මෙම දුක විඳීමට සැලසීමට ඉඩ ඇත. ප්‍රථමයෙන් කළයුත්තේ විවාදාත්මක හෝ විවාදාත්මක නොවන සියලුම අදහස් එළිපිට සාකච්ඡා කිරීමයි.

ව්‍යවස්ථාව පිළිඹඳ ඔබගේ අදහස් මෙතැන ක්ලික්කර ඉදිපත්කිරීමටද හැකිය

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Filed under දේශපාලනික, ව්‍යවස්ථාව, ශ්‍රි ලංකා රාජ්‍ය සේවය, ශ්‍රී ලංකාව, සමාජීය, සිංහල

#NewConstLK #lka We must talk about the new constitution

Since there was a big discussion during the last two elections and since there is disappointment people who opposed as well and people who supported the new government, this is really the time to discuss what should be in the constitution to realize the changes people voted for in the year 2015. From creating a Sri Lankan identity to the education qualifications of the MPs as well as Ministers should be included in that discussion. We may not have to agree to all of it but we should agree to disagree and have that discussion.

If you don’t say anything as usual in Sri Lanka, some self proclaimed experts will get what they want included in the constitution and another generation will have to suffer to make the necessary changes again in the future. First step let’s get all the controversial as well as non-controversial opinions out in the open.

Submit your suggestion by clicking here

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Filed under Constitution, Politics, Society, Sri Lanka

#lka Social Innovation ideas for the Sri Lankan Government Service – Part 1

One of the new trends in Sri Lanka is for many politicians to talk about innovation economy. I always wondered whether they know what they are talking about. Anyway, I still am glad that even not knowing the full context, these two words are being discussed. Innovation economy is a concept where entrepreneurship and innovation are given prominence. In my opinion the Sinhala translation of the word innovation “නවෝත්පාදනය” may not capture the full concept of the word but since I am not an expert of languages, I will stay out of commenting on it any further.

I recently with my team looked at few concepts of innovation. Though they have been doing this for little over two years now, looking back at these concepts helped me to think about these concepts in a different point of view. One of the main concepts of innovation is to think from the customer’s point of view. In other words empathizing with customers. To state simply this is to understand a problem from the people who are facing it and devising solutions for those problems. The word customer has a broader meaning in this case. It is anyone, one is dealing with for example, your boss, your employee, you parents, teachers, friends, etc.

The first idea of this post occurred in my head on the 3rd of April when my Peradeniya University batch mates had a get together. Many of my batch mates specially females are now teaching in schools in Kandy area. When talking to them few of them mentioned a well known issue of closing the road next to the Dalada Maligawa and how it has affected their travelling and travelling time to their respective schools. That same day while driving back to Colombo, I was thinking about this problem. Road closing or opening is a decision of some government agency (regional/national). This agency (I assume attached to either the Ministry of Highways or the Ministry of Internal Transportation) decided to keep the road closed. Let’s leave out the reason for a moment. The customers of this government agency would be the people like my batch mates who has to use that road. Roads might also have safety and environmental issues related to it too. In such a situation those relevant agencies should look at from their customers point of views too. For a person who only read the related issues on news papers (very little is written anyway about this), it seems like this agency is only looking at this problem from the point of view of politicians and religious leaders.

I have been at the receiving end of few fines for minor rules violations while driving. I am not complaining about the tickets but as a customer  who would like to pay the fines on time, the hassle one has to go through for paying fines is something I could not agree to. First you have to go to the Police station to pick up one form, then have to go to the post office to pay for it, then bring the receipt back to the police station to pick up the driving licence. Sometimes to pay a LKR 500 ticket, one has to lose few hours of work and spend nearly LKR 300 of additional money of tuk tuks. Overall economics of paying the fine does not make any sense. As the postal mail is a dying business in the 21st century, coming up with an internet based payment system for all the government related payments happening through post office might help saving the postal service a little bit longer. Additionally, the necessary changes to the law should also accompany, so that the policemen do not have to keep the driving licences. The unpaid fines with interest could be linked to the revenue licence renewal at the end of the year. This will lead to higher collection of fines, less wasting of time of everyone involved, less bribing of Police officers and actually catching the culprits who break the law. In this case all the government agencies and law makers should focus more on their customers (we the general public) but less on balancing each other.

There are many other ideas, will keep on writing if time and life permit. For the moment this will be stopped here as this note is getting too long and boring to read.

ප්‍රතිචාර 2

Filed under Colombo, Future, Government Service, Industries of Sri Lanka, Innovation, My experiences, Politics, Science, Science in Sri Lanka, Society, Sri Lanka